Szakmai besorolás:
Folyamatok|Fogalomtár|Mutatók|Jogszabályok|Letölthető anyagok

Tartalomjegyzék

Szakmai joganyag

Hazai szakmai joganyag

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről - F01, F02, F03

1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről, és módosításai – F01, F02, F03

39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség védelméről (amely leírja, hogy a leadandó régészeti feltárási dokumentáció mit kell, hogy tartalmazzon és melyik intézmény adattárába kell kötelezően leadni) – F01, F02

496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról – F01, F02

51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról – F01, F02, F03

2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról – F01, F02

376/2017. (XII. 11.) kormányrendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről – F01, F02, F03

20/2002. NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartásáról – F02

51/2015. EMMI rendelet a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről – F02

377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési eljárásról – F02, F03

14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről – F02

45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról – F02

22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről (átmeneti rendelkezés) – F02

1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról – F02, F03

52/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet a régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozásáról és muzeális intézménybe történő végleges befogadásáról – F03

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (személyes adatok kezelése, védelme; közérdekű adatok megismerése, közzététele) - F01, F02, F04

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról - F01, F04

1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról - F03

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról - F03

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól - F03

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről - F03

47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról - F04 =

68/2018 Korm. rendelet a kult. örökség védelméről - F04

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról - F05

Nemzetközi szakmai joganyag és az Európai Unió joganyaga

az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

UNIDROIT Egyezmény [2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről]

Világörökségre vonatkozó jogszabályok

2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről

315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről

Pdf letöltése...