Szakmai besorolás:
Folyamatok|Fogalomtár|Mutatók|Jogszabályok|Letölthető anyagok

Tartalomjegyzék

Fogalmak

ajándékozás F01-F011

Valamely természetes vagy jogi személy személy ellenszolgáltatás nélkül, ajándékozási szerződés keretei között gazdagítja a muzeális intézmény gyűjteményét.

alapító okirat F01-F011

Az alapító okirat kötött jogi fogalom, célja, hogy egységes szerkezetben, jogi nyelven, de közérthetően közölje létrehozója különböző adatait és célkitűzéseit. Egyoldalú, írásbeli nyilatkozat, amelyben az alapító létrehozza a muzeális intézményt.

állandó kiállítás F01-F011

Olyan bemutatási forma, amely alapvetően a saját gyűjteményi anyagra építve hosszú távú információmegosztás, általános ismeretek közlése és jellemzően több évig tart.

csere F01-F011

Külön írásbeli megállapodás alapján a muzeális intézmény nélkülözhető kulturális javainak elcserélése a gyűjtőkörébe tartozó, az intézmény számára különös értékkel bíró kulturális javakra. (régészeti leletekre nem vonatkozik, jogszabály tiltja)

duplumnapló F01-F011

A muzeális intézménybe került, ám a gyűjteményekben már megtalálható példányokkal azonos, azokkal minden tartalmi adatukban megyegyező kulturális javak nyilvántartására szolgáló dokumentum.

egyenlő esélyű hozzáférés F01-F011

A szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal - mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető; továbbá az az épület, amelyben a közszolgáltatást nyújtják, mindenki számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók és a szolgáltatások egyformán igénybe vehetők. Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása komplex akadálymentesítéssel érhető el, vagyis a fizikai (pl. rámpa, lift) és az info-kommunikációs (pl. könnyen érthető kommunikáció, Braille, augmentatív és alternatív kommunikáció) akadálymentesítés együttes megvalósításával.

elfedés F01-F011

A feltárásra nem kerülő régészeti lelőhely, lelőhelyrész fizikai védelmét jogszabályban meghatározott módon biztosító műszaki megoldások régészeti megfigyelés mellett történő megvalósítása, amelyek visszabonthatóak, az esetleges későbbi, teljes felületű feltárás lehetőségét nem csökkentik vagy akadályozzák.

előzetes régészeti dokumentáció F01-F011

Valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.

elsődleges közlés/publikálás F01-F011

A kulturális javak tudományos meghatározása, rendszerezése, a tudományos közönséggel (és a nagyközönséggel) való megismertetése. A muzeális intézménybe került kulturális javak első közlésére azok gyűjtője, illetve nyilvántartásba vevője jogosult a gyarapítástól/nyilvántartásba vételtől számított 5 évig. Régészeti feltárások esetén az eredmények, feltárt jelenségek, előkerült leletek közlése a feltárást végző intézmény törvényi kötelezettsége. Amennyiben a feltáró nem tudja ezt elvégezni, vagy lemond a közlés jogáról, a feltárást végző intézmény vezetőjének kötelessége kijelölni megfelelő szakembert a közlés és tudományos feldolgozás elvégzésére.

elsődleges leletfeldolgozás F01-F011

A régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozása a feltárt tárgyak korát, jellegét, anyagát, mennyiségét, valamint a régészeti lelőhely eredeti történeti összefüggésrendszerében elfoglalt helyét tartalmazza. Valamint a leletfeldogozás során a tárgyak olyan állagvédelemben kell hogy részesüljenek, mely biztosítja fennmaradásukat és régészeti információik biztonságos megőrzését. A leletfeldogozást a feltáró végzi, de a feldolgozásnak és annak dokumentációjának meg kell felelnie a szakmai irányelveken túl a leleteket véglegesen befogadó intézménynek is.

érzékeny adatok F01-F011

A múzeumi nyilvántartásokban rögzített olyan információ, mely nem tartozik a GDPR szabályozás hatálya alá, továbbá nem közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat, de amelynek szabad hozzáférése, illetve rendelkezésre bocsátása visszaélésekre adhat lehetőséget. Ilyenek lehetnek pl. régészeti feltárások, lelőhelyek pontos azonosításra alkalmas részletességű leírása; fokozottan védett élőlényfajok pontos előfordulási adatai; műtárgyak másolatok készítésére alkalmas (méret, anyagösszetétel stb.) részletességű ismertetése. Az érzékenynek tekinthető adatok közzététele fokozott körültekintést, és a kiadásra vonatkozó kérelem egyedi szintű elbírálását igényli.

gyarapodási napló F01-F011

A muzeális intézmény saját gyűjteményei számára beérkező, egyedileg kezelhető kulturális javak első nyilvántartásba vételére szolgáló dokumentum.

gyűjtemény F01-F011

Gyűjtői tevékenység eredményeként létrejött, ritkaságából vagy jellegéből adódóan különös jelentőséggel bíró javak összessége, amelynek egységességében megnyilvánuló kulturális értéke meghaladja egyes darabjainak együttes értékét.

gyűjteményközi átadás F01-F011

A muzeális intézmény saját gyűjteményeiben őrzött, az alapleltárban nyilvántartott és tudományosan már meghatározott kulturális javainak intézményen belüli, egy már létező gyűjteménybe történő áthelyezése.

gyűjtés F01-F011

A muzeális intézmény gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak felkutatása és megszerzése a gyűjtemény számára.

gyűjtőkör F01-F011

A muzeális intézmény alapító okiratában leírt muzeális forrás- és emlékanyag.

hivatalos átadás F01-F011

Jogszabály / bírósági végzés / intézmények közötti együttműködések alapján történő muzeális intézményi elhelyezés.

időszaki kiállítás F01-F011

Olyan bemutatási forma, amely szűkebb tematikájú, speciális ismereteket átadó, az intézményi kiállítási stratégiájában, éves munkatervében előre meghatározott időtartamra.

intézményi állományvédelmi terv F01-F011

A múzeumok állományvédelmi tevékenységét megalapozó írott dokumentum, amely - az e törvényben meghatározott feladatok teljesítése és a kulturális javak állapotromlásának megelőzése érdekében - elemzi az intézmény kiállításainak és raktárainak állományvédelmi helyzetét, valamint erre építve rögzíti a megfelelő műtárgykörnyezet biztosítására, a múzeumban őrzött kulturális javak jó állapotának fenntartására, továbbá a természetes állapotromlás megelőzésére és csökkentésére irányuló feladatokat és célokat.

intézményi digitalizálási stratégia F01-F011

a múzeumok digitalizálási tevékenységét megalapozó írott dokumentum, amely az e törvényben meghatározott feladatok teljesítése érdekében rögzíti a múzeumokban őrzött kulturális javak digitalizálásának céljait és prioritásait, a digitalizálással létrehozott digitális adatvagyon hosszú távú tárolásának feltételeit, valamint a közzététel, a felhasználás és a hasznosítás szabályait, beleértve a köznevelési célú hasznosítást is.

intézményi éves jelentés/beszámoló F01-F011

A muzeális intézmények az éves tevékenységükről pénzügyi- és szakmai beszámolót készítenek, amelyet a fenntartói jóváhagyás után nyilvánosságra kell hozniuk. A beszámoló mutatóit a szakági miniszert határozza meg a tárgyévre vonatkozó munkaterv kritériumrendszere alapján.

intézményi éves munkaterv F01-F011

A szakági miniszert által meghatározott szakmai mutató alapján készített dokumentum, amely az adott intézmény éves feladatát határozza meg. A munkatervet a fenntartói jóváhagyás után nyilvánosságra kell hozni, bárki számára elérhetővé kell tenni. A múzeum éves munkatervét a) a szolgáltatási feladatokkal, b) a kiállítási tevékenységgel, c) a gyűjtemények gyarapításával és nyilvántartásával, d) a tudományos kutatással és e) a műtárgyvédelemmel kapcsolatos szakmai mutatók alapján kell elkészíteni.

intézményi gyűjteménygyarapítási és revíziós stratégia F01-F011

A múzeumok gyűjtemény gyarapítási tevékenységét megalapozó írott dokumentum, amely a gyűjtőkörökhöz illeszkedve bemutatja a múzeumi gyűjteményben őrzött kulturális javak jellegét, nyilvántartását és a hasznosítás céljait, valamint rögzíti a kulturális javak tervezett gyarapításának céljait és prioritásait, hosszú távú tárolásának feltételeit, a selejtezéssel és revízióval kapcsolatos feladatokat, továbbá a gyűjteménygyarapításra vonatkozó jogi és etikai elvárásokat.

intézményi stratégiai terv F01-F011

A múzeum stratégiai feladatait megalapozó írott dokumentum, amely a múzeumi küldetésnyilatkozatban foglaltakhoz illeszkedve elemzi a múzeum társadalmi és gazdasági környezetét, valamint három-éves időtávban meghatározza a gyűjteménygyarapítás és a kulturális javakhoz való hozzáférés terén elérni kívánt stratégiai célokat, rögzíti a stratégiai célokhoz kapcsolódó intézkedéseket és számszerűsítve is meghatározza az elérni kívánt célok tervezett célértékeit, valamint a megvalósítás személyi, tárgyi és költségvetési feltételrendszerét.

kiállítási koncepció/szinopszis F01-F011

Ötletből, javaslatból kibontott alapgondolat, amely meghatározza a kiállítás témáját, küldetését, (munka)címét, típusát, tervezett célközönségét, helyét, időtartamát.

kiállítási látványterv F01-F011

A kiállítás területének/tereinek leírásokkal ellátott méretarányos tervrajza, mely tartalmazza a kiállítás összes installációját (vitrinek, beépített technikai berendezések, felhasznált képi ábrázolások, látványelemek), az összes kiállítandó kulturális javak helyzetének, bemutatási módjának megjelenítésével.

kiállítási tématerv F01-F011

A koncepcióra épülő dokumentum, a tervezett kiállítás vezérfonala, amely a kiállítás fő gondolatait fogalmazza meg és építi logikus gondolati egységbe.

konzerválás F01-F011

Olyan intézkedések együttese, melyek célja a kulturális javak védelme, a károsodások megelőzése passzív és aktív módszerekkel. A passzív konzerválás során a megfelelő műtárgykörnyezet kialakításával érhető el a védelem, az aktív konzerválás során pedig közvetlen beavatkozás történik a műtárgy anyagaiba, így lehetővé válik az aktív káros folyamat megszüntetése (pl. fertőtlenítés útján), illetve további károsodás, romlás megelőzése (szilárdítás útján).

kölcsönzési napló F01-F011

A kölcsönzési szerződéssel hitelesített műtárgykölcsönzések nyilvántartására szolgáló dokumentum.

kulturális javak F01-F011

Az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az emberiség, a magyar nemzet, Magyarország történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, hangrögzített, írásos emlékei és egyéb bizonyítékai - az ingatlanok kivételével -, valamint a művészeti alkotások.

küldetési nyilatkozat F01-F011

A szakmai tevékenységét megalapozó írott dokumentum, amely a kulturális törvényben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a gyűjtemények, valamint a szakmai és tárgyi infrastruktúra alapján rögzíti a múzeum belső és külső adottságait, továbbá ennek alapján kijelöli helyi társadalmi szerepvállalásának stratégiai céljait

leíró karton F01-F011

A leírókarton (? egybe vagy külön) a kulturális javakra vonatkozó - a meghatározás, majd a kutatómunka során feltárt - adatokat és képi ábrázolásokat rögzíti, amelyek változó tartalommal bővíthetők (újabb kutatási eredmények, tárolási hely, állapot). Kitöltésére és további bővítésre - módosításra - csak az adott gyűjtemény gondozásával megbízott szakmuzeológus jogosult.

leletmentés F01-F011

Régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, váratlan előkerülése során alkalmazandó, a közvetlenül érintett elemek szakszerű megmentésére irányuló azonnali beavatkozás.

leltárkönyvből való törlés F01-F011

A muzeális intézmény - akár hagyományos papíralapú, akár számítógépes, illetve abból előállított - leltárkönyveiben, valamint duplumnaplóiban szereplő kulturális javak csak a fenntartó miniszter elidegenítési, illetve selejtezési engedélye után törölhetők. A leltárkönyvből (nyilvántartásból) való törlést egyéb okból szintén kizárólag a fenntartó mineszter engedélyezhet. A törlés tényét a hagyományos vagy kinyomtatott leltárkönyvben, duplumnaplóban, illetve a leírókartonon a bejegyzés átlosvonalú áthúzásával, Valamint a "Staátus" rovatban is jelezni kell.E bejegyzést az intézmény vezetője aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti. A törlés tényének jelzése a számítógépes nyilvántartásban őrzött adatokban is kötelező. A nyilvántartásokból ily módon törz adatokat, bejegyzéseket, a leírókartonokat az intézmény továbbra is köteles megőrizni.

letét F01-F011

Azon kulturális javak összesége, amelyet a muzeális intézmény, a letéti szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően, letéti megőrzésre átvesz. Az átvétel csak előzetes, jegyzőkönyvben rögzített állapotfelmérést követően lehetséges.

letéti napló F01-F011

A múzeum gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak határozott időre történt letétbe vételének nyivántartására szolgáló napló, mely a leltárkönyvekben is szereplő alapadatokat tartja nyilván.

megelőző feltárás F01-F011

Írásbeli szerződés alapján, tudományos módszerrel végzett régészeti feladatellátás (régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás), amely a földmunkával járó beavatkozások, fejlesztések, beruházások által érintett, nyilvántartott régészeti lelőhelyek feltárására irányul.

mozgatási napló F01-F011

A gyűjtemény részét képező kulturális javak intézményen belüli ideiglenes mozgásának dokumentálására szolgáló dokumentum.

muzeális intézmény F01-F011

Muzeális intézményt bármely jogi és természetes személy vagy törvény alapíthat. A muzeális intézménnyé nyilvánítást - a törvény által alapított muzeális intézmény kivételével - a miniszter által kiadott működési engedély igazolja. Az állam kulturális javak védelmével összefüggő céljainak megvalósításában legfontosabb intézményei, melyek a közösség számára nyilvánosak, a társadalom szolgálatában állnak, a kulturális javakhoz széles körű és egyenlő hozzáférést biztosítanak, alaptevékenységeik nem a gazdasági haszonszerzésre irányulnak, és a közösségekkel, településekkel aktív kapcsolatot tartanak fenn. Különböző, a működési engedélyében rögzített szakmai besorolása szerint teljesíti a múzeumi törvényben leírt alapfeladait. A kulturális javakatl egységes szakmai szempotok szerint, tudományos elvek alapján kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesekben őrzi, gonodozza és bemutatja. Biztosítja a kulturális javak kutatásának lehetőségét. Kultúraközvetítő és közművelődési tevékenységgel hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához, valamint együttműködik oktatási-nevelési intézményekkel az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérésében. Tudományosan feldolgozza múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai tevékenységekhez felhasználhatóvá teszi a kulturális javakat. Közművelődési rendezvényeket, programokat szervez. Turisztikai vonzerejével, látogatóknak nyújtott szolgálatatásokkal hozzájárul a gazdaság élénkítéséhez.

működési engedély F01-F011

A muzeális intézmények szakmai felügyeleletét ellátó minisztérium által kiállított irat, melyben igazolja a minisztérium, hogy az adott muzeális intézmény megfelel a szakmai működés jogszabályi előírásainak. A működési engedély iránti kérelemben a fenntartónak, illetve az intézmény vezetőségének nyilatkoznia kell, hogy az adott muzeális intézmény az adott szakmai besorolásnak (közéredkű muzeális kiállítóhely, közéredkű muzeális gyűjtemény, tematikus múzeum, területi múzeum, megyei hatókörű városi múzeum, vagy országos szakmúzeum) megfelelő, jogszabályban leírt tevékenység elvégzésére alkalmas, a tevékenységekhez szükséges tárgyi, emberi és egyéb feltételekkel rendelkezik.

műszeres lelet-és lelőhelyfelderítés F01-F011

A légi felvételezés, a föld és víz alatti építmények és tárgyak vagy azok maradványainak, lenyomatainak geofizikai úton történő felmérése, a fémkereső műszerrel (detektorral) végzett lelettérképezés vagy -gyűjtés, geodéziai felmérés, és minden egyéb műszerrel folytatott olyan tevékenység, amely régészeti lelőhelyek vagy leletek felderítésére irányul.

műtárgymásolat F01-F011

Eredeti, létező műtárgyról készített másolat (más néven kópia, replika).

műtárgymozgatás F01-F011

A gyűjtemény részét képező kulturális javak intézményen belüli ideiglenes áthelyezése, egy meghatározott cél érdekében.

műtárgy rekonstrukció F01-F011

Hiányos vagy eredeti formában nem rendelkezésre álló, különböző források alapján létrehozott objektum.

műtárgykölcsönzés F01-F011

A muzeális intézmény alapleltárában nyilvántartott kulturális javak szerződésben rögzített ideiglenes átadása.

műtárgymásolat F01-F011

Eredeti, létező műtárgyról készített másolat (más néven kópia, replika).

műtárgymozgatás F01-F011

A gyűjtemény részét képező kulturális javak intézményen belüli ideiglenes áthelyezése, egy meghatározott cél érdekében.

nagyberuházás F01-F011

Azok a földmunkával járó beavatkozások, fejlesztések, beruházások, amik bruttó 500 millió bekerülési költség fölöttiek, minden a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás, a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztó- vagy árapasztó tározó-építés, vagy azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló törvény szerint kisajátítást végeztek.

nyilvántartott régészeti lelőhely F01-F011

A közhiteles nyilvántartásba vett, az örökségvédelmi törvény alapján általános védelem alatt álló összes régészeti lelőhely.

örökségvédelmi hatástanulmány F01-F011

A régészeti érdekű területek régészeti érintettségének megállapítása, a régészeti lelőhelyek állapotának felmérése, jellegének, térbeli kiterjedésének és rétegsorainak megállapítása, a próbafeltárást követő megelőző feltárás esetén a veszélyeztető források és a megelőző feltárás módjának és mértékének meghatározása vagy a lelőhelyek védelmi fokozatának megállapítása és osztályozása céljából végzett régészeti feltárás.

őslénytani feltárás F01-F011

Az őslénytani lelőhelyek geológiai, paleontológiai módszerekkel történő invazív feltárása, kutatása, mely során a földtani, rétegtani jelenségeket megfigyelik, kibontják (melyek részben meg is semmisülnek ezáltal), dokumentálják. Az őslénytani feltárás során dokumentáció készül: lelőhely leírása, gyűjtési adatok pontos dokumentálása, fotózása, rajzok készülnek. Az előkerült leletanyagot lelőhelyenként és rétegenként a vizsgálati célnak megfelelően (mikro-, makropaleontológiai, palinológiai) dokumentálva csomagolják, szállítják.Az előkerült őslénytani leletanyag a feltárásra jogosult, feltárást végző intézménybe kerül.

próbafeltárás F01-F011

A régészeti érdekű területek régészeti érintettségének megállapítása, a régészeti lelőhelyek állapotának felmérése, jellegének, térbeli kiterjedésének és rétegsorainak megállapítása, a próbafeltárást követő megelőző feltárás esetén a veszélyeztető források és a megelőző feltárás módjának és mértékének meghatározása vagy a lelőhelyek védelmi fokozatának megállapítása és osztályozása céljából végzett régészeti feltárás.

raktári ügyrend F01-F011

A gyűjteményi raktárak működését szabályozó belső dokumentum.

restaurálás F01-F011

Közvetlen beavatkozás, melynek célja a műtárgy értelmezését segítő, esztétikai, történeti és fizikai egység megteremtése. A restaurálás etika főbb szabályai a visszafordíthatóság (reverzibilitás) és a minimális beavatkozás. A szakszerű, lelkiismeretes munkát a műtárgy értéke nem befolyásolja.

restaurálási dokumentáció F01-F011

Az intézmény kezelésében lévő, vagy az ideiglenesen átvett kulturális javakon végzett különböző restaurálási munkálatok dokumentálására szolgáló napló. Minden esetben fel kell tüntetni az elvégzett műveleteket, illetve a munka során használt anyagokat.

revízió F01-F011

Az intézmény alapleltárában nyilvántartott, vagy ettől függetlenül a gyűjteményben fellelhető, vagy letétként megőrzésre átvett kulturális javak meglétének és állapotának vizsgálata. A revízió részeként el kell végezni az alapleltár és a külön nyilvántartás adataival történő egyeztetést, muzeológiai információk kiegészítését, az új tudományos eredmények, valamint a szerzeményezés módjára vonatkozó új adatok rögzítését az intézmény által vezetett nyilvántartási rendszerben.

régészeti feladatellátás F01-F011

A földmunkával járó beavatkozás, fejlesztés, beruházás esetén feltárásra jogosult által végzett lelőhely-felderítés és megelőző jellegű, közfeladatként állami vagy önkormányzati fenntartású intézmény által végzett örökségvédelmi tevékenység, melynek szaktevékenységi része a feltárásvezetés, a feltárás dokumentálása, a régésztechnikusi feladatellátás, a leletek elsődleges feldolgozása Járulékos része a régészeti bontómunka.

régészeti feltárás F01-F011

A régészeti lelőhelyek olyan tudományos módszerekkel történő invazív kutatása, mely során a régészeti jelenségeket megfigyelik, kibontják (melyek részben meg is semmisülnek ezáltal), dokumentálják, az előkerült régészeti leletanyagot a feltárási engedélyen szereplő intézménybe szállításra előkészítik. A régészeti feltárás során a jogszabályban kötelezően közzé tett protokoll szerint dokumentáció készül: ásatási napló, régészeti jelenségek leírása, fotózása, felszín- metszet- és részletrajzok készülnek, az előkerült leletanyagot régészeti jelenségenként külön tartva származási helyüket feltüntetve elcsomagolják. Célja a régészeti örökség elemeinek kutatása.

régészeti feltárási dokumentáció F01-F011

A régészeti feltárás során készült, minden régészeti jelenséget, megfigyelést rögzítő dokumentumok összessége, melynek tartalmaznia kell az ásatási naplót, a feltárt jelenségek leírását, metszet- és alaprajzát, elemző- és részletrajzokat, a feltárás helyéről, kiterjedéséről készült szabályos vetületű térképeket, a régészeti jelenségekről készült fotókat, összesítő ásatási jelentést, lelőhely-bejelentő adatlapot.

régészeti lelet F01-F011

Bármilyen, az ember megjelenésétől, jelenleg hazánkban Kr.u. 1711-ig keltezhető, azaz régészeti korú emberi tevékenységhez köthető tárgy, függetlenül attól, hogy elmozdították-e eredeti kontextusából vagy sem. A Magyaroroszág földjéből előkerült régészeti leletek a Magyar Állam tulajdonát képezik, előkerülésük bejelentési kötelezettséggel jár, eredeti kontextusukból való elmozdítása (előkerülési helyükről való elmozdításuk) kizárólag régész diplomával rendelkező szakember vezetésével, muzeális intézményi háttérrel végezhető.

régészeti leletek előzetes feldolgozása F01-F011

Régészeti feltárás során előkerült, gyűjtött régészeti korú leletek tisztítása, konzerválása, azonosításra alkalmas azonosítóval való ellátása, a leletek meghatorázását tartalmazó összesítés elkészítése, melyet a leadandó régészeti dokumentáció befejezésével, rövid szakmai jelentés elkészítésével együtt a beruházó költségén kell elvégezni. Nem azonos a régészeti leletek tudományos feldolgozásával, sem szabályos nyilvántartásba vételével.

régészeti lelőhely F01-F011

Régészeti korú (az ember megjelenésétől hazánkban Kr.u. 1711-ig terejedő időszakra keltezhető) emberi tevékenység, megtelepedés, temetkezés nyomát tartalmazó terület. Földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók.

régészeti megfigyelés F01-F011

A beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása.

saját előállítás F01-F011

Az intézmény muzeológusai, restaurátorai vagy más alkalmazottai által készített, általában másolati, illetve segédanyagok megszerzési módja segédgyűjteményben nyilvántartásba vételkor, beleértve a digitális tartalmakat is.

selejtezés F01-F011

Azokat az alapleltárban szereplő kulturális javakat, amelyek állagukat tekintve oly mértékben megrongálódtak, hogy nem menthetők meg, az egészséget veszélyeztetik, vagy állományvédelmi szempontból veszélyeztetnek más kulturális javakat selejtezési eljárás lefolytatása után, megsemmisítéssel el kell távolítani.

szabályzat F01-F011

Jogszabály által előírt olyan belső szabályzat, amely tartalmazza a közfeladat ellátásának döntési, együttműködési és más feltételeit a hierarchkius szervezetben

szakleltárkönyv F01-F011

A muzeális intézmény saját gyűjteményeiben őrzött és tudományosan már meghatározott kulturális javainak, gyűjteményenként elkülönülő nyílvántartási dokumentuma.

szekrénykaszter F01-F011

A muzeális intézmény saját gyűjteményeiben őrzött, de muzeológiai szempontból egyedileg nem kezelhető, illetve egyedi értéket külön-külön nem képviselő kulturális javainak nyílvántartási helye.

személyes adatok F01-F011

Minden természetes személyre vonatkozó információ, amely alapján közvetve vagy közvetlenül egy magánszemély azonosítható vagy azonosított személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

szervezeti és működési szabályzat F01-F011

A Szervezeti és Működési Szabályzat, mint intézményi alapdokumentum célja, hogy meghatározza az intézmény irányításának rendjét, a döntési hatásköröket, a munkaszervezet szervezeti felépítését és annak hierarchiáját, a feladatmegosztás rendjét, valamint az általános működési szabályokat.

szerzeményezés F01-F011

A muzeális intézmény a gyűjteményfejlesztési stratégiájában leírt szempontok szerint gyarapítja gyűjteményét. A szerzeményezés fajtái: gyűjtés, vétel, ajándékozás, hivatalos átadás, csere, öröklés, hagyaték.

teljes felületű feltárás F01-F011

Nyilvántartott régészeti lelőhelyen a régészeti örökség elemeinek a földmunkával érintett terület teljes egészén történő feltárása.

terepbejárás F01-F011

Minden olyan felszínen végzett kutatás, adatgyűjtés és kiértékelő dokumentálás, amely a régészeti örökség nem ismert elemének felfedezésére vagy a régészeti lelőhely állapotának ellenőrzésére, illetve azonosítására irányul, függetlenül attól, hogy együtt jár-e a leletek összegyűjtésével vagy sem.

tervásatás F01-F011

Tudományos célból végzett, tudományos szempontok alapján előre tervezett régészeti feltárás.

tétel F01-F011

Egy olyan leltározási egység, amely egy vagy több tárgyat/dokumentumot foglal magában. Több darab tárgy/dokumentum szerepelhet egy tételszámon, ha azok egy egységnek (csoportnak) tartalmilag összetartozó, egymást kiegészítő vagy egykor összetartozott darabjai, vagy a gyűjtési vagy feltárási körülményeiknél fogva egymás szerepét, forrásértékét meghatározzák, magyarázzák.

törzsanyag F01-F011

A muzeális intézmény (törzs)gyűjteményébe tartozó olyan kulturális javak, melyek szerzeményezési módja nem ismert.

vándor kiállítás F01-F011

A muzeális intézmény a saját gyűjteményére alapozott időszaki jellegű kiállítását több helyszínen, illetve mozgótérben (nagyobb jármű) mutatja be.

vendég kiállítás F01-F011

A muzeális intézmény más intézmény vagy magánszemély gyűjteményére alapozott, első sorban tematikus kiállítást időszaki jelleggel fogad be a saját épületébe.

védetté nyilvánított régészeti lelőhely F01-F011

Miniszteri döntéssel, határozattal vagy az örökségvédelmi törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánított kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű, nyilvántartott régészeti lelőhely.

vétel F01-F011

A muzeális intézmény gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak megszerzése a gyűjtemény számára vásárlás útján.

Pdf letöltése...