Szakmai besorolás:
Folyamatok|Fogalomtár|Mutatók|Jogszabályok|Letölthető anyagok

Tartalomjegyzék

F02.6. Selejtezés

Mi az alfolyamat célja?

A muzeális intézmény gyűjteményeiben őrzött kulturális javak ellenőrzése során az állományvédelmi szempontból nem megóvható állapotú, vagy a múzeumi dolgozókra/látogatókra vagy más kulturális javakra veszélyt jelentő kulturális javak gyűjteményből való kivétele, megsemmisítése.

Az alfolyamat leírása

A muzeális intézmény gyűjteményeibe bekerült kulturális javakat, melyek olyan állapotban vannak, hogy állagmegóvásuk lehetetlen, vagy a múzeumban dolgozók/látogatók egészségét, vagy a múzeum más kulturális javainak épségét veszélyeztetik, a múzeumi nyilvántartásból töröltetni kell (FL 02.7.).

Régészeti leleteknél azok előzetes feldolgozása során, még a nyilvántartásba vétel előtt a jogszabály lehetőséget ad azok előzetes leválogatására, a szakmai szempontból információt nem tartalmazó leletek “leselejtezésére”. Ezt a folyamatot a régészeti leletek előzetes feldolgozása kapcsán tárgyaljuk az Fl 04.1. alfolyamatnál.

A selejtezés első lépése a selejtezési bizottság felállítása, melynek tagja a gyűjteményért felelős muzeológus, egy szakrestaurátor, valamint a múzeum besorolású, megfelelő gyűjtőkörrel rendelkező intézmény vezetője által kijelölt, szakirányú végzettségű további muzeológus. A selejtezési bizottság a selejtezendő kulturális javakat felméri, majd selejtezési jegyzőkönyvet készít, melynek minimálisan tartalmaznia kell a leselejtezett kulturális javak megnevezését, darabszámát, rövid leírását, nyilvántartási számát (régészeti leleteknél ez kiegészülhet lelőhellyel és objektum megnevezéssel), és azokról készített digitális fotódokumentációt, a selejtezés indokát, és - amennyiben megsemmisítés szükséges - a tervezett megsemmisítés módját. Az intézményvezető jóváhagyása után a selejtezési jegyzőkönyvet felterjesztik a szakmai felügyeletet ellátó minisztériumba. A selejtezési jegyzőkönyvvel együtt a muzeális intézmény javaslatot tesz a leselejtezendő kulkturárális javak további hasznosítására (közoktatás célra átadásra, vagy múzeumpedagógiai célú hasznosításra) vagy megsemmisítésre (megsemmisítési terv).

Nem selejtezhetők le kiemelt tudományos vagy történeti értékű/jelentőségű kulturális javak, a természettudományi gyűjtemények típuspéldányai, és bárminemű letét. A minisztérium által kiadott selejtezési engedély birtokában végezhető csak el a megsemmisítés, melynek elvégzéséről 15 munkanapon belül jelentést kell küldeni a szakmai felügyeletet ellátó minisztériumba.

A leselejtezett kulturális javak kommunális szemétbe nem dobhatók. Azokat a kulturális javakat (iratokat), amelyek érzékeny adatokat tartalmaznak, azonosításukat lehetetlenné tévő módon (iratmegsemmisítőben, vagy égetéssel) kell megsemmisíteni.

Melyek a minimum követelmények

A selejtezést a gyűjtemény muzeológusa kezdeményezi, esetenként gyakornok, gyűjteménykezelő segítségével; műtárgyvédelmi szempontból indokolt selejtezésnél kötelezően restaurátor szakvéleményével/irányításával. A selejtezési jegyzőkönyvet, mint nyilvántartási dokumentumot, archiválni kell a gyűjteményekben, a teljes iratanyagot pedig iktatni kell a szervezeti egység irattárában is.

Kapcsolódó fogalmak:

érzékeny adat

Folyamatábra

Folyamatábra
- F02.6 -
Kapcsolódó folyamatok Dokumentumok Kockázatok1
F02 6.jpg

F02 6 2.jpg

  • Nyilvántartási dokumentumok bejegyzése(i)
  • Revíziós jegyzőkönyv
  • Nyilvántartásból való törlés engedélye
  • Selejtezési jegyzőkönyv
  • Megsemmisítési terv
  • Megsemmisítési engedély
  • Éves munkaterv
  • 1A kockázatok intézményenként eltérőek lehetnek
Intézményvezető/szakmai vezető
Gazdasági területért felelős vezető/munkatárs
Szakmuzeológus/kurátor
Restaurátor/preparátor
Közművelődési szakembe
Kommunikációs szakember
Adminisztrációért felelős munkatárs
Üzemeltetésért felelős vezető/munkatárs
Biztonságért felelős vezető/munkatárs
Külső szakmai/üzleti partner
letöltés

Pdf letöltése...